Restaurant Majestic

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden majesticrestaurant.nl Met behulp van de Website wil Restaurant Majestic de mogelijkheid bieden bestellingen en reserveringen door te geven van Afnemers aan Restaurant Majestic. Ten aanzien van de informatieverschaffing en dienstverlening van Restaurant Majestic op de website majesticrestaurant.nl gelden de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Afnemer: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon die via de Besteldienst of reservering een overeenkomst afsluit met Restaurant Majestic;
1.2 Account: klant account waarmee het mogelijk is voor de Afnemer om gebruik te maken van de Besteldienst;
1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
1.4 Besteldienst(en): de diensten van Restaurant Majestic op de website bestaande, onder meer, uit doorgeven van bestellingen aan Restaurant Majestic, het bieden van informatie over producten en aanbiedingen met betrekking tot het steeds wisselende menu van Restaurant Majestic;
1.5 Bestelling: de door de Afnemer via de website geplaatste bestelling van voedingsproducten en/of drinkwaren behorend tot het menu van Restaurant Majestic;
1.6 Reservering:
de door de Afnemer via de website geplaatste reservering bij Restaurant Majestic
1.7 Gebruiker: de natuurlijke persoon (waaronder mede begrepen Afnemers) die de website bezoekt en/of gebruikt ongeacht of wel of geen Bestelling wordt geplaatst en een Overeenkomst tot stand komt;
1.8 Restaurant Majestic: die de Bestelling uitvoert;
1.9 Overeenkomst: de koopovereenkomst aangaande de Bestelling tussen de Afnemer en Restaurant Majestic ;
1.10 Website: de website majesticrestaurant.nl

Artikel 2 Bestellingen, reserveringen, prijzen en betalingen
2.1 Via de website biedt Restaurant Majestic Gebruikers de mogelijkheid om Bestellingen en reserveringen te plaatsen bij een Restaurant Majestic . Bestellingen vinden plaats via de webshop. Reserveringen vinden plaats bij de specifieke contactpagina.
2.2 De Afnemer plaatst de bestelling bij Restaurant Majestic. Restaurant Majestic biedt alleen de optie afhalen aan.
2.3 Bestellingen kunnen de hele dag door worden geplaatst. Afhaaltijden starten om 16:00 uur. De gebruikelijke openingstijden staan vermeld op de website.
2.4 Op de website wordt bij iedere bestelling de hoogte van het door Restaurant Majestic in rekening te brengen bedrag vermeld, inclusief BTW. Restaurant Majestic is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de prijzen en bedragen vermeld op de website.
2.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens benodigd voor het afhandelen van de bestelling en reservering door Restaurant Majestic , waaronder mede begrepen de juiste opgave van namen en e-mailadres.
2.6 De afnemer betaalt de bestelling online via betalingsmogelijkheden die worden aangeboden op de website.
2.7 Wanneer de online betaling niet wordt geautoriseerd of wordt geweigerd wordt de bestelling niet bevestigd en is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Restaurant Majestic is dan niet verplicht de Bestelling af te leveren.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Restaurant Majestic de bestelling van de afnemer door middel van een elektronische bericht heeft aanvaard. Restaurant Majestic is gerechtigd een bestelling te weigeren en te annuleren binnen redelijke termijn, Zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Indien Restaurant Majestic de bestelling annuleert zal Restaurant Majestic de afnemer hierover informeren en de eventueel door de afnemer verrichtte betaling terugstorten op de bankrekening van de afnemer binnen redelijke termijn.
3.2 Restaurant Majestic garandeert de deugdelijke en/of tijdige uitvoering van de bestelling en staat in voor de juiste uitvoering van de Overeenkomt.
3.3 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft de afnemer niet het recht de bestelling, nadat deze door Restaurant Majestic is aanvaard, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

Artikel 4 Algemeen – gebruik Website
4.1 De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website, en worden de Gebruiker op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld. Om van Besteldiensten en reserveringen gebruik te maken moet de Gebruiker van de Website eerst met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaan.
4.2 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de relatie tussen de Afnemer of de Gebruiker en Restaurant Majestic, blijven ze van toepassing op eventuele latere bezoeken aan de Website en Overeenkomsten, tenzij deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.
4.3 Restaurant Majestic is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
4.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk dan wel via elektronische weg door Restaurant Majestic en de Afnemer en/of Gebruiker zijn overeengekomen.
4.5 Restaurant Majestic wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Afnemer en/of Gebruiker van de hand.
4.6 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Restaurant Majestic zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 5 Klachtenprocedure
5.1 Eventuele klachten over een Bestelling en de aflevering daarvan dienen door de Afnemer bij Restaurant Majestic te worden geplaatst door een email te sturen naar info@majesticrestaurant.nl of door het invullen van het contactformulier op de Website. Restaurant Majestic zal de klacht in behandeling nemen, contact opnemen met de betreffende. Restaurant Majestic streeft ernaar ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen naar de Afnemer.

Artikel 6 De Website
6.1. Restaurant Majestic heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Zij kan echter niet voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid instaan en sluit dan ook eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen, aansprakelijkheid of vrijwaringen, van welke aard dan ook, uit. Met name garandeert Restaurant Majestic niet:
-Dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig is,
-dat de Website onbeperkt toegankelijk is, ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
-dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6.2 Restaurant Majestic is gerechtigd de Gebruiker ten allen tijde en zonder opgave van redenen de toegang tot de Website permanent of tijdelijk te ontzeggen en het account en wachtwoord van de Gebruiker te deactiveren.
6.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Restaurant Majestic heeft geen zeggenschap over deze websites. Restaurant Majestic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik daarvan is voor risico van de Gebruiker van de Website.

Artikel 7 Wachtwoord en Account
7.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor iedere wijze waarop hij toegang krijgt tot de Website. De Gebruiker is eveneens zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de beveiliging van zijn Wachtwoord en aansprakelijk voor al het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt. Het Wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker is niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken.
7.2 De Gebruiker vrijwaart Restaurant Majestic volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat via het Wachtwoord en het Account van de Website wordt gemaakt.
7.3 Restaurant Majestic is gerechtigd het Wachtwoord te laten vervallen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Besteldienst(en) en/of Website.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Restaurant Majestic, haar licentiegevers of door Restaurant Majestic ingeschakelde derden.
8.2 De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Website te printen of te downloaden voor eigen gebruik en zonder dat hiermee een commercieel doel wordt nagestreefd. De Gebruiker is niet gerechtigd hierin wijzigingen, aanpassingen of bewerkingen aan te brengen.
8.3 De Gebruiker is niet gerechtigd de Website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Restaurant Majestic, op welke wijze ook geheel of gedeeltelijk aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of te hergebruiken.

Artikel 9 Persoonsgegevens en cookies
9.1 Om de Besteldienst(en) te kunnen bieden dient Restaurant Majestic persoonsgegevens te verzamelen. Op de website is een Privacy Verklaring opgenomen waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van de persoonsgegevens en de andere gegevens die via de Website worden verzameld en verspreid.
9.2 Om de Website efficiënter te laten functioneren maakt Restaurant Majestic gebruik van zogenaamde cookies.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Restaurant Majestic
10.1 Restaurant Majestic is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Website en/of de Besteldienst(en).

Artikel 11 Geschillen
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.